Siunsote logo

Yhteydenotto/ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta

Huoli henkilön hyvinvoinnista voi herätä, jos ihminen ei itse kykene hankkimaan apua tai ymmärrä avun tarvettaan. Huolta voi aiheuttaa esimerkiksi ikäihmisen kotona pärjääminen, yksin asuvan aikuisen elämänhallinnan ongelmat tai lapsen olosuhteet. Voit myös ottaa yhteyttä sosiaalihuoltoon omasta tai perheesi tilanteesta, jos esimerkiksi arki tuntuu kuormittavalta, kaipaat tukea etkä tiedä kenen ammattilaisen puoleen voisit kääntyä.

Yhteistyön helpottamiseksi on hyvä kertoa huolen kohteena olevalle henkilölle huolestaan ja aikomuksestaan olla asiasta yhteydessä viranomaisiin.

Ilmoitukseen on hyvä täyttää kaikki tiedossa olevat yhteystiedot asianosaisesta, kuten nimi, osoite, syntymäaika ja puhelinnumero. Ilmoituksen perusteella sosiaalipalvelujen ammattilaiset ottavat yhteyttä huolen kohteena olevaan henkilöön ja selvittävät hänen tilannettaan ja palvelutarvettaan. Huolen kohteena olevalla on oikeus kieltäytyä palvelutarpeen arvioinnista ja avun vastaanottamisesta. Ilmoituksen tekijälle ei voida ilman asianomaisen suostumusta antaa tietoja asian etenemisestä.

Kiireellisissä tilanteissa soita hätänumeroon 112 (välitön henkeä ja terveyttä uhkaava tilanne) tai sosiaali- ja kriisipäivystykseen, puhelin 013 330 9002, joka palvelee ympäri vuorokauden.

Siun sote vastaanottaa Pohjois-Karjalan alueella asuvia koskevat ilmoitukset. Muiden kuntien asukkaita koskevat ilmoitukset tulee tehdä huolen kohteena olevan henkilön omaan asuinkuntaan.

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012 25 §

Sosiaalihuoltolaki 1301/2014 35 §

Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta