Käyttöehdot

1 YLEISTÄ

Sähköinen Miunpalvelut on Pohjois-Karjalan kuntien julkinen verkkopalvelu, joka on tarkoitettu kunnan asiakkaiden käyttöön. Palvelua hallinnoi ja ylläpitää Meidän IT ja talous Oy. Sinun tulee hyväksyä palvelun käyttöehdot sekä evästeiden käyttö ennen kuin voit aloittaa palvelun käytön. Tutustu käyttöehtoihin sekä evästeiden keräämiseen.

Nämä sopimusehdot koskevat sähköisen Miunpalvelut (Palvelu) käyttäjää (Käyttäjä) ja palvelun ylläpitäjää (Meidän IT ja talous Oy).

Näitä ehtoja sovelletaan palveluun sisältyviin sisältöihin ja palveluihin, jotka maakunnan kuntatoimijat ovat tuoneet käyttäjän käyttöön. Käyttäessään palvelua käyttäjä hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan kokonaisuudessaan kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja.

Palvelun tuottaja ei peri maksua omien sähköisten palvelujensa yhteydessä, ellei sitä ole palvelun kuvauksessa erikseen ja selkeästi mainittu.

2 Palvelun ylläpitäjän yhteystiedot

Meidän IT ja talous Oy

Tietohallinto

Kauppakatu 18

80100 Joensuu

3 Kolmannen osapuolen palvelut

Meidän IT ja talous Oy:n tarjoama sähköinen Miunpalvelut on laaja palvelukokonaisuus, joka sisältää palvelujen ja sisältöjen lisäksi yhteyksiä ja linkkejä ulkopuolisiin kolmansien osapuolten tarjoamiin sivustoihin ja sähköisiin palveluihin.

Kolmansien osapuolten tarjoamat palvelut voivat sisältää näiden käyttöehtojen lisäksi muita kuin tässä dokumentissa mainittuja käyttöehtoja, jotka käyttäjän tulee lukea ja hyväksyä ennen palvelun käyttämistä.

Käyttäjän tulee kiinnittää huomiota käyttämänsä palvelun verkko-osoitteisiin sekä verkko-osoitteessa oleviin erillisiin käyttöehtoihin ja muihin palveluntarjoajaa koskeviin tietoihin voidakseen varmistua siitä, onko kyseinen palvelu maakunnan kuntatoimijoiden tuottama palvelu vai onko kyseessä kolmannen osapuolen tarjoama palvelu.

4 Käyttöoikeus

Käyttäjä ei saa näiden käyttöehtojen mukaisesti palvelun käyttöoikeuden lisäksi mitään muita oikeuksia.

Palvelun käyttö edellyttää, että käyttäjä hyväksyy ja noudattaa näitä käyttöehtoja ja palveluun sisältyvissä erillisissä palveluissa mahdollisesti määriteltyjä palvelukohtaisia lisäehtoja ja muita sopimusehtoja sekä palvelun kautta saatavilla olevien kolmansien osapuolien tarjoamien maksuttomien tai maksullisten palvelujen käyttö- ja muita ehtoja. Mikäli yksittäisiin palveluihin sovellettavat erilliset ehdot ovat ristiriidassa näiden käyttöehtojen kanssa, sovelletaan ensisijaisesti kyseisiä palvelukohtaisia erityisehtoja, joita nämä käyttöehdot täydentävät.

Käyttäjän on palvelua käyttääkseen todistettava henkilöllisyytensä. Meidän IT ja talous Oy pidättää oikeuden olla hyväksymättä Käyttäjän rekisteröintiä.

Joidenkin palveluun sisältyvien palvelukokonaisuuksien tai yksittäisten palveluiden käyttäminen voi edellyttää erillistä rekisteröitymistä ja tunnistautumista. Tämä ilmenee kunkin palvelun yhteydessä erikseen.

Palvelun käyttöoikeus on henkilökohtainen, eikä sitä saa luovuttaa kolmansille osapuolille. Palvelua saa käyttää vain yksityiseen, ei-kaupalliseen tarkoitukseen. Käyttäjä ei saa muulla tavoin hyödyntää palvelua tai sen osia ilman Meidän IT ja talous Oy:n tai asianosaisen kolmannen osapuolen kirjallista lupaa.

Palvelun sisältö ja ulkoasu ovat tekijänoikeudella suojattuja. Kaikki palvelun käyttöoikeudet, tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet mukaan lukien, kuuluvat Meidän IT ja talous Oy:lle tai kolmansille osapuolille.

Käyttäjällä ei ole oikeutta toisintaa palvelua millään tavalla tai missään muodossa eikä kääntää, muunnella, sovittaa tai muulla tavalla muuttaa palvelua, lukuun ottamatta palvelun itsensä tarjoamia personointimahdollisuuksia. Käyttäjällä on kuitenkin oikeus tallentaa yksittäisiä tietoja palvelusta itselleen omaan käyttöönsä. Käyttäjän toisintamat yksittäiset palvelun osat eivät kuitenkaan saa yhdessä muodostaa olennaista osaa palvelusta tai sen sisällöstä.

Meidän IT ja talous Oy:llä on oikeus estää palvelun käyttö, mikäli on perusteltua syytä epäillä, että palvelua käytetään hyvän tavan ja lain vastaisesti. Käyttäjän tili voidaan sulkea, jos käyttäjä sitä pyytää. Käyttäjän tili voidaan sulkea myös tapauksissa, joissa tilin tietoja on muutettu oikeudettomasti, tiliä käyttää muu kuin käyttäjä tai tiliä tai sen tarjoamia sisältöjä tai palveluja käytetään laittomiin tarkoituksiin.

5 Meidän IT ja talous Oy:n vastuut ja velvollisuudet

Meidän IT ja talous Oy ylläpitää palvelua ja tuottaa osittain sen sisällön ja pyrkii mahdollisimman korkeatasoisen palvelun ylläpitämiseen. Palvelussa esitettyjen tietojen oikeellisuus, täsmällisyys, luotettavuus ja käytettävyys on pyritty varmistamaan ennen julkaisemista huolellisesti ja palvelun sisältämien tietojen oikeellisuus ja toiminnallisuus tarkistetaan säännöllisesti.

Meidän IT ja talous Oy ei vastaa palvelusta löytyvästä tai sieltä linkitetystä kolmannen osapuolen tuottamasta ja julkaisemasta sisällöstä tai tarjoamasta palvelusta.

Meidän IT ja talous Oy ei takaa palvelun keskeytymätöntä ja virheetöntä toimintaa. Palvelu tarkistetaan säännöllisesti toimintahäiriöiden estämiseksi. Meidän IT ja talous Oy:llä on oikeus keskeyttää palvelun ja/tai palvelun sovellusten toiminta niiden muutosten, uudistusten, huolto- ja asennustöiden taikka niiden kaltaisten palveluun liittyvien muiden syiden vuoksi, taikka mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttää, taikka jos toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti ylivoimaisen esteen tai muun vastaavan syyn vuoksi. Käyttökatkoksista pyritään kuitenkin ilmoittamaan käyttäjille mahdollisimman ajoissa palvelun välityksellä.

Meidän IT ja talous Oy ei vastaa käyttäjille tai kolmansille osapuolille palvelun mahdollisesti sisältämistä asia- tai teknisistä virheistä tai puutteellisuuksista tai palvelun sisältämien tietojen käytöstä tai tulkinnasta aiheutuvista välillisistä tai välittömistä vahingoista, johtuivatpa nämä virheet erehdyksestä, palvelun tai tietoliikenneyhteyksien toimintahäiriöistä, huoltotöistä tai muusta syystä.

Meidän IT ja talous Oy:llä on oikeus muuttaa palvelun sisältöä, toimintaa ja saavutettavuutta palvelun kehittämiseksi tai muusta tarpeellisesta syystä rajoituksetta parhaaksi katsomallaan tavalla ja aikoina.

6 Käyttäjän vastuut

Käyttäjä vastaa palvelun käytön edellyttämän laitteiston, ohjelmiston ja tietoliikenneyhteyksien hankinnasta, ylläpidosta ja käytöstä, sekä kaikista palvelun käytöstä aiheutuvista kustannuksista.

Käyttäjä vastaa palvelun kautta antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja perille saapumisesta. Käyttäjä vakuuttaa ja vastaa siitä, ettei lähetä palveluun mitään epäasiallista aineistoa ja että hänen palvelussa julkaisemansa aineisto on lain ja hyvän tavan mukaista eikä loukkaa kolmannen oikeutta, ja että käyttäjällä on oikeus mainittuun toimintaan.

Käyttäjä on velvollinen huolehtimaan tunnistetietojensa salassapidosta. Käyttäjä vastaa kaikesta tunnistetiedoillaan tapahtuneesta palvelun käytöstä ja siitä mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista, maksuista, velvoitteista ja seuraamuksista. Mikäli käyttäjä epäilee omien tietojensa joutuneen ulkopuolisen haltuun, on hänen välittömästi otettava yhteyttä Meidän IT ja talous Oy:n. Mikäli käyttäjä on palvelun käyttöön ottoon tunnistautuessaan käyttänyt TUPAS-järjestelmän salasanoja (verkkopankkitunnuksia), on hänen tunnustensa väärinkäyttöä epäillessään tehtävä ilmoitus välittömästi myös omalle pankilleen.

Palvelua ei saa käyttää tekijänoikeudella tai muulla vastaavalla oikeudella suojatun aineiston julkaisemiseen tai levittämiseen ilman oikeudenhaltijan lupaa, taikka muuten tavalla, joka on haitallista, loukkaavaa tai vahingollista.

Käyttäjä on velvollinen käyttämään palvelua näiden käyttöehtojen, Suomen lainsäädännön, viranomaismääräysten ja hyvän tavan mukaisesti ja on vastuussa näiden vastaisesta palvelun ja sen sisältämän aineiston käytöstä. Käyttäjä vastaa kaikesta sopimuksen, lain ja hyvän tavan vastaisesta palvelun käytöstä tahallisesti tai tuottamuksellisesti aiheuttamastaan vahingosta täysimääräisesti.

7 Henkilötietojen käsittely ja tietosuoja 

Palveluun rekisteröityneistä käyttäjistä muodostuu palvelun käyttäjärekisteri, joka sisältää tiedon niistä käyttäjistä (jatkossa rekisteröidyistä), jotka ovat asioineet palvelussa. Palvelun käyttäjätietokannan rekisterinpitäjänä toimii Meidän IT ja talous Oy. Palvelun kautta asioinnin tietoja vastaanottavat ja lähettävät maakunnan kuntatoimijat ja kolmannet osapuolet ovat rekisterinpitäjiä omien palveluidensa osalta, ja näitä palveluja koskevat tietosuojaselosteet löytyvät tältä sivulta/uudelta sivulta.

Palvelu edellyttää vahvaa tunnistamista, johon käytetään Suomi.fi-tunnistusta. Suomi.fi-tunnistuksen tietosuojaseloste löytyy osoitteesta www.suomi.fi/tietosuojaseloste. Palvelun käyttäjätietokantaan tallentuvat rekisteröityjen etunimi, sukunimi, henkilötunnus ja palveluun kirjautumistiedot. Rekisteröity voi asioida palvelussa joko omissa nimissään, huollettavan, yrityksen tai yhdistyksen puolesta. Asioidessaan yrityksen tai yhdistyksen puolesta asiointiin kytketään tieto henkilöstä. Rekisteröityessä palveluun yhdistystilillä ei kerätä henkilötietoja, mutta avustuksia hakiessa ilmoitetaan yhdistyksen virallisten allekirjoittajien tiedot (etunimi, sukunimi ja henkilötunnus). Kaikki asiointi ei edellytä tunnistamista palveluun.

Henkilötietojen käyttötarkoitus on mahdollistaa kirjautuminen palveluun ja palvelun käyttö, sekä ylläpitää palvelua. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on rekisteröidyn suostumus.

Rekisterin säännönmukaisena tietolähteenä toimii Väestörekisterikeskus. Palvelun kautta annetut henkilötiedot ja muut tiedot luovutetaan sille maakunnalliselle kuntatoimijalle tai kolmannelle osapuolelle, joka tekee päätöksen rekisteröidyn vireille panemassa asiassa. Muutoin tietoja voidaan luovuttaa vain rekisteröidyn henkilön nimenomaisella suostumuksella tai viranomaiselle, jolla on siihen lakisääteinen oikeus. Palvelun käyttöä koskevia tietoja voidaan käyttää tunnistamattomina mm. tilastollisiin tarkoituksiin. Tietoja ei siirretä palvelusta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

Rekisteröityjen henkilötietoja käsitellessään Meidän IT ja talous Oy noudattaa voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä ja hyvää tiedonkäsittelytapaa. Tietojen käyttöoikeus on rajattu vain tietyille henkilöille ja heitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Palvelua ylläpidettäessä eri rekisterinpitäjien rekistereihin tallentuvia tietoja käytetään vain asianomaisen palvelun ylläpidon kannalta tarpeellisessa laajuudessa.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröityjen oikeudet

Oikeus saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja ja jos käsitellään, on rekisteröidyllä oikeus saada jäljennös näistä tiedoista, ellei ole lainmukaista perustetta kieltäytyä oikeuden toteuttamisesta.

Oikeus vaatia tietojen oikaisemista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat virheelliset henkilötiedot. Jos tietoja oikaistaan pyynnön perusteella, on rekisterinpitäjä velvollinen mahdollisuuksien mukaan ilmoittamaan oikaisusta kaikille niille, joille tietoja on aikaisemmin luovutettu. 

Oikeus vaatia tietojen poistamista sekä oikeus peruuttaa antamansa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä itseään koskevat henkilötiedot tietyin edellytyksin, esimerkiksi tilanteessa, jossa henkilötietojen käsittelyn perustetta ei enää ole tai rekisteröity peruuttaa antamansa suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn (suostumuksen peruutus tehdään Omat tiedot -sivulla). Jos suostumuksen peruutuksen yhteydessä käsittelylle ei ole muuta perustetta kuin suostumus, rekisterinpitäjän on tällöin poistettava rekisteröidyn henkilötiedot. Oikeutta tietojen poistoon ei ole tietyissä laissa säädetyissä poikkeuksissa, esimerkiksi kun tietoja käsitellään lakisääteisen tehtävän suorittamiseksi.

Oikeus vaatia tietojen käsittelyn rajoittamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa rekisterinpitäjän vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön. 

Lisätietoja Meidän IT ja talous Oy:n henkilötietojen käsittelystä palvelussa ja käsittelyyn liittyvistä rekisteröidyn oikeuksista saa osoitteesta tietosuojavastaava@pttk.fi. Palvelun kautta asioinnin tietoja käsittelevien maakunnan kuntatoimijoiden ja kolmansien osapuolien rekistereiden osalta kyselyt ja pyynnöt osoitetaan suoraan rekisterinpitäjille

Jos rekisteröity katsoo, ettei Meidän IT ja talous Oy ole noudattanut toiminnassaan tietosuojasääntelyä, on hänellä oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle (www.tietosuoja.fi).

8 Tietoturva 

 

Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta. Meidän IT ja talous Oy järjestää palvelun tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja tehokkaasti, sekä pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä. Palvelussa käsiteltävät tunnistetiedot välitetään aina vahvaa salausta käyttäen.

9 Käyttöehtosopimuksen voimassaolo

Sopimus on voimassa toistaiseksi. Meidän IT ja talous Oy:llä on oikeus tarkistaa sopimusehtoja. Käyttöehtojen muuttuessa käyttäjän tulee hyväksyä käyttöehdot uudelleen. Molemmat sopijapuolet voivat irtisanoa sopimuksen päättymään välittömästi ilman irtisanomisaikaa. Sopimus katsotaan irtisanotuksi, kun käyttäjä pyytää tilinsä sulkemista. Käyttöehdot sitovat käyttäjää kaikissa tapauksissa niin kauan kuin hän käyttää palvelua.

10 Erimielisyyksien ratkaiseminen

Näihin käyttöehtoihin perustuvat tai näiden ehtojen tarkoittamaan palveluun, palvelukohtaisiin ehtoihin sekä palvelusta mahdollisesti tehtyyn sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti palvelun ylläpitäjän ja/tai asianosaisten kolmansien osapuolten ja käyttäjän välisin neuvotteluin. Mikäli tässä ei onnistuta, ratkaistaan riitaisuudet käräjäoikeudessa Suomen lainsäädännön mukaan.

11 Lisätiedot

Lisätietoja palvelusta ja sen käytöstä saa palvelun ylläpidolta sähköpostitse osoitteesta epalvelu(at)pohjoiskarjala.net