KÄYTTÖEHDOT

1 Palvelun kuvaus

Sähköinen Miunpalvelut on Pohjois-Karjalan kuntien julkinen verkkopalvelu, joka on tarkoitettu kunnan asiakkaiden käyttöön. Palvelua hallinnoi ja ylläpitää Meidän IT ja talous Oy. Käyttäjän tulee hyväksyä Palvelun Käyttöehdot sekä Evästeiden käyttö ennen kuin Käyttäjä voi aloittaa Palvelun käytön. Käyttäjän tulee tutustua Käyttöehtoihin sekä Evästeiden keräämiseen.

Nämä Käyttöehdot koskevat sähköisen Palvelun Käyttäjää ja Ylläpitäjää.

Näitä Käyttöehtoja sovelletaan Palveluun sisältyviin sisältöihin ja palveluihin, jotka Palveluntarjoajat tarjoavat Käyttäjän käyttöön. Käyttäessään Palvelua Käyttäjä hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan kokonaisuudessaan kulloinkin voimassa olevia Käyttöehtoja.

Ylläpitäjä ei peri maksua Palveluiden käytöstä, ellei sitä ole kyseisen Palvelun kuvauksessa erikseen ja selkeästi mainittu.

2 Määritelmät

Palvelu
Sähköinen verkkopalvelu Miunpalvelut, joka kattaa myös Erilliset Palvelut
 
Palveluntarjoajat
Pohjois-Karjan maakunnan kunnat, Ylläpitäjä sekä Siun Sote -kuntayhtymä
 
Erillinen Palveluntarjoaja
Palvelun sisältöön liitetty tai linkitetty Kolmas Osapuoli

 

Käyttäjä
Tässä asiakirjassa määritellyt ehdot Palvelun käyttämiselle

 

Ylläpitäjä
Muu taho kuin Käyttäjä tai Ylläpitäjä tai Pohjois-Karjalan kunnat tai kunta

 

Erilliset palvelut
Pohjois-Karjan maakunnan kunnat sekä Siun Sote -kuntayhtymä tai Palvelun sisältöön liitetty tai linkitetty Kolmas Osapuoli

 

Rekisteröity
Henkilö, joka on rekisteröitynyt Palvelun Käyttäjäksi

 

Evästeet
Palvelun verkkosivustolla käytetään työkaluja, jotka hyödyntävät kohdassa 9 kuvatuin käytäntein Evästeitä (cookies). Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallentuvat laitteen selaimeen Käyttäjän vieraillessa verkkosivustolla.

3 Palvelun ylläpitäjän yhteystiedot

Meidän IT ja talous Oy
Tietohallinto
Kauppakatu 18
80100 Joensuu

4 Kolmannen osapuolen Erilliset Palvelut

Ylläpitäjän tarjoama Palvelu, joka Palveluntarjoajien tarjoamien Palvelujen ja sisältöjen lisäksi tarjoaa yhteyksiä ja linkkejä Kolmansien Osapuolten tarjoamiin sivustoihin ja Erillisiin Palveluihin.

Kolmansien Osapuolten tarjoamat Erilliset Palvelut voivat sisältää Käyttöehtojen lisäksi muita kuin tässä dokumentissa mainittuja käyttöehtoja, jotka Käyttäjän tulee lukea ja hyväksyä ennen kyseisen Erillisen Palvelun käyttämistä.

Käyttäjän tulee kiinnittää huomiota käyttämänsä Palvelun verkko-osoitteisiin sekä verkko-osoitteessa oleviin erillisiin käyttöehtoihin ja muihin käyttämänsä Erillistä Palvelua koskeviin tietoihin voidakseen varmistua siitä, onko kyseinen Palvelu Palveluntarjoajien tuottama Palvelu vai onko kyseessä Kolmannen Osapuolen tarjoama Erillinen Palvelu.

5 Käyttöoikeus ja käyttöönotto

Käyttäjä ei saa Käyttöehtojen mukaisesti Palvelun käyttöoikeuden lisäksi mitään muita oikeuksia.

Palvelun käyttö edellyttää, että Käyttäjä hyväksyy ja noudattaa näitä Käyttöehtoja ja Palveluun sisältyvissä Erillisissä Palveluissa mahdollisesti määriteltyjä palvelukohtaisia lisäehtoja ja muita sopimusehtoja sekä Erillisen Palvelun kautta saatavilla olevien Kolmansien Osapuolien tarjoamien maksuttomien tai maksullisten Erillisten Palvelujen käyttö- ja muita ehtoja. Mikäli yksittäisiin Erillisiin Palveluihin sovellettavat erilliset ehdot ovat ristiriidassa näiden Käyttöehtojen kanssa, sovelletaan Erillisiä Palveluita käytettäessä ensisijaisesti kyseisiä Erityisiä Palveluita koskevia palvelukohtaisia erityisehtoja, joita nämä Käyttöehdot täydentävät.

Käyttäjän on rekisteröityäkseen ja Palvelua käyttääkseen todistettava henkilöllisyytensä. Ylläpitäjä pidättää oikeuden olla hyväksymättä Käyttäjän rekisteröitymistä.

Joidenkin Palveluun sisältyvien palvelukokonaisuuksien tai yksittäisten palveluiden käyttäminen voi edellyttää erillistä rekisteröitymistä ja tunnistautumista. Tämä ilmenee kunkin Palvelun yhteydessä erikseen.

Palvelun käyttöoikeus on henkilökohtainen, eikä sitä saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle. Palvelua saa käyttää vain yksityiseen, ei-kaupalliseen tarkoitukseen. Käyttäjä ei saa muulla tavoin hyödyntää Palvelua tai sen osia ilman Ylläpitäjän tai Kolmannen Osapuolen kirjallista lupaa.

Palvelun sisältö ja ulkoasu ovat tekijänoikeudella suojattuja. Kaikki Palvelun omistusoikeudet, tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet mukaan lukien, kuuluvat Ylläpitäjille, Palveluntarjoajille tai Kolmansille Osapuolille.

Käyttäjällä ei ole oikeutta toisintaa Palvelua millään tavalla tai missään muodossa eikä kääntää, muunnella, sovittaa tai muulla tavalla muuttaa Palvelua, lukuun ottamatta Palvelun itsensä tarjoamia personointimahdollisuuksia. Käyttäjällä on kuitenkin oikeus tallentaa ja tulostaa yksittäisiä tietoja Palvelusta itselleen omaan käyttöönsä. Käyttäjän toisintamat yksittäiset palvelun osat eivät kuitenkaan saa yhdessä muodostaa olennaista osaa Palvelusta tai sen sisällöstä.

Ylläpitäjällä on oikeus estää Palvelun käyttö, mikäli on perusteltua syytä epäillä, että Palvelua käytetään hyvän tavan tai lain vastaisesti. Käyttäjän tili voidaan sulkea, jos Käyttäjä sitä pyytää. Käyttäjän tili voidaan sulkea myös tapauksissa, joissa tilin tietoja on muutettu oikeudettomasti, tiliä käyttää muu kuin Käyttäjä tai tiliä tai sen tarjoamia sisältöjä tai Palveluja käytetään laittomiin tarkoituksiin tai Palvelun tarkoituksen tai hyvän tavan vastaisesti.

6 Ylläpitäjän vastuut ja velvollisuudet

Ylläpitäjä ylläpitää Palvelua ja tuottaa osittain sen sisällön ja pyrkii mahdollisimman korkeatasoisen Palvelun ylläpitämiseen. Palvelussa esitettyjen tietojen oikeellisuus, täsmällisyys, luotettavuus ja käytettävyys on pyritty varmistamaan ennen julkaisemista huolellisesti ja Palvelun sisältämien tietojen oikeellisuus ja toiminnallisuus tarkistetaan säännöllisesti.

Ylläpitäjä ei vastaa Palvelusta löytyvästä tai sieltä linkitetystä Kolmannen Osapuolen tuottamasta ja julkaisemasta sisällöstä tai tarjoamasta Erillisestä Palvelusta.

Ylläpitäjä ei takaa Palvelun keskeytymätöntä ja virheetöntä toimintaa. Palvelu tarkistetaan säännöllisesti toimintahäiriöiden estämiseksi. Ylläpitäjällä on oikeus keskeyttää Palvelun ja/tai Palvelun sovellusten toiminta niiden muutosten, uudistusten, huolto- ja asennustöiden taikka niiden kaltaisten Palveluun liittyvien muiden syiden vuoksi, taikka mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttää, taikka jos toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti ylivoimaisen esteen (force majeure) tai muun vastaavan syyn vuoksi. Käyttökatkoksista pyritään kuitenkin ilmoittamaan Käyttäjälle mahdollisimman nopeasti Palvelun välityksellä.

Ylläpitäjä ei vastaa Käyttäjälle tai Kolmannelle Osapuolelle Palvelun mahdollisesti sisältämistä asia- tai teknisistä virheistä tai puutteellisuuksista tai Palvelun sisältämien tietojen käytöstä tai tulkinnasta aiheutuvista välillisistä tai välittömistä vahingoista, johtuivatpa nämä virheet erehdyksestä, Palvelun tai tietoliikenneyhteyksien toimintahäiriöistä, huoltotöistä tai muusta syystä.

Ylläpitäjällä on oikeus muuttaa Palvelun sisältöä, toimintaa ja saavutettavuutta Palvelun kehittämiseksi tai muusta tarpeellisesta syystä rajoituksetta parhaaksi katsomallaan tavalla ja aikana.

7 Käyttäjän vastuut

Käyttäjä vastaa Palvelun käytön edellyttämän laitteiston, ohjelmiston ja tietoliikenneyhteyksien hankinnasta, ylläpidosta ja käytöstä, sekä kaikista Palvelun käytöstä ja käyttöönotosta aiheutuvista kustannuksista, maksuista, velvoitteista ja seuraamuksista.

Käyttäjä vastaa Palvelun kautta antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja perille saapumisesta. Käyttäjä vakuuttaa ja vastaa siitä, ettei lähetä Palveluun mitään epäasiallista aineistoa ja että hänen Palvelussa julkaisemansa aineisto on lain ja hyvän tavan mukaista eikä loukkaa kolmannen oikeutta, ja että Käyttäjällä on oikeus mainittuun aineistoon ja tietoihin.

Käyttäjä on velvollinen huolehtimaan tunnistetietojensa salassapidosta. Käyttäjä vastaa kaikesta tunnistetiedoillaan tapahtuneesta Palvelun käytöstä ja siitä mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista, maksuista, velvoitteista ja seuraamuksista. Mikäli Käyttäjä epäilee omien tietojensa joutuneen ulkopuolisen haltuun, on Käyttäjän välittömästi otettava yhteyttä Ylläpitäjään. Mikäli Käyttäjä on Palvelun käyttöönottoon tunnistautuessaan käyttänyt TUPAS-järjestelmän salasanoja (verkkopankkitunnuksia), on Käyttäjän tunnustensa väärinkäyttöä epäillessään tehtävä ilmoitus välittömästi myös omalle pankilleen.

Palvelua ei saa käyttää tekijänoikeudella tai muulla vastaavalla oikeudella suojatun aineiston julkaisemiseen tai levittämiseen ilman oikeudenhaltijan lupaa, taikka muuten tavalla, joka on haitallista, loukkaavaa, vahingollista tai lainvastaista.

Käyttäjä on velvollinen käyttämään Palvelua näiden Käyttöehtojen, Suomen lainsäädännön, viranomaismääräysten ja hyvän tavan mukaisesti ja on vastuussa näiden vastaisesta Palvelun ja sen sisältämän aineiston käytöstä. Käyttäjä vastaa kaikesta sopimuksen, lain ja hyvän tavan vastaisesta Palvelun käytöstä tahallisesti tai tuottamuksellisesti aiheuttamastaan välittömästä ja välillisestä vahingosta täysimääräisesti.

8 Henkilötietojen käsittely ja tietosuoja

Kun Käyttäjä rekisteröityy Palveluun ja käyttää Palvelun kautta Palveluntarjoajien tai Kolmansien Osapuolten Erillisiä palveluita, käsitellään Käyttäjän henkilötietoja Rekisterinpitäjien tietosuojaselosteiden mukaisesti (linkki https://miunpalvelut.fi/tietosuoja).

Osassa Palvelua edellytetään vahvaa tunnistautumista, johon käytetään Suomi.fi-tunnistusta. Palvelussa voi asioida joko omissa nimissään, huollettavan, yrityksen tai yhdistyksen puolesta. Asioidessaan yrityksen tai yhdistyksen puolesta asiointiin kytketään tieto henkilöstä. Rekisteröityessä Palveluun yhdistystilillä ei kerätä henkilötietoja, mutta avustuksia hakiessa yhdistyksen virallisten allekirjoittajien on ensimmäisellä kerralla tunnistauduttava Palveluun käyttäen Suomi.fi-tunnistusta. Kaikki asiointi ei edellytä tunnistautumista Palveluun.

Ylläpitäjä käsittelee Palvelun Käyttäjien henkilötietoja Rekisterinpitäjien kanssa solmimiensa sopimusten perusteella ja vain asianomaisen Palvelun ylläpidon kannalta tarpeellisessa laajuudessa. Henkilötietojen käsittelijänä toimiessaan Ylläpitäjä noudattaa tietosuojalainsäädäntöä sekä varmistaa omalta osaltaan henkilötietojen asianmukaisen turvallisuuden käyttäen asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimia. Tietojen käyttöoikeus on rajattu vain tietyille henkilöille ja heitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tietoja ei siirretä palvelusta EU- tai ETA-maiden ulkopuolelle.

9 Evästekäytännöt

Evästeiden käyttötarkoituksena on kehittää verkkosivustoa, parantaa verkkosivujen käyttökokemusta ja kehittää sivuston toimivuutta ja Palvelua paremmaksi. Lisäksi Evästeiden avulla verkkosivusto muistaa selaimen kieliasetukset, sekä Käyttäjän lukemat sisällöt, jolloin Ylläpitäjä voi tarjota niihin liittyvää sisältöä. Evästeet ovat tarpeellisia joidenkin Ylläpitäjän tarjoamien verkkosivujen toimivuudelle, eikä Ylläpitäjä siten takaa Palveluiden toimivuutta, elleivät Evästeet ole käytössä.

Evästeet ovat selainkohtaisia, eikä niistä voida tunnistaa yksittäistä henkilöä. Evästeiden voimassaoloaika, eli aika, jonka Evästeet pysyvät laitteella, vaihtelee käyttötarkoituksen mukaan. Istunnon ylläpitämiseksi Käyttäjän istunnon yksilöivä tunniste ja tilatiedot ovat voimassa istunnon ajan. Hyvän käyttökokemuksen varmistamiseksi käyttöliittymän kieli on voimassa yhden vuoden ajan. Palveluun kirjautumattoman Käyttäjän Käyttöehtojen hyväksyntä on voimassa 24 tuntia Käyttöehtojen hyväksymisestä.

Palvelun verkkosivulla käytetään kolmannen osapuolen tarjoamaa analytiikkaohjelmistoa (Matomo), joka asettaa Evästeen Käyttäjän koneelle. Evästeen avulla voidaan seurata, onko kyseessä sivustolle palaava Käyttäjä.

Käyttäjän selain kertoo, onko Eväste jo käytössä. Jos sitä ei löydy, asetetaan selaimeen uusi Eväste. Ylläpitäjä ei koskaan välitä Evästeistä saatua käyttäjätietoa kolmannelle osapuolelle.

Käyttäjä voi kytkeä analyysitoiminnon pois päältä poistamalla olemassa olevat Evästeet ja estämällä uusien Evästeiden tallentamisen. Estämällä evästeiden tallentamisen, Käyttäjä ei välttämättä pysty käyttämään Palvelun kaikkia ominaisuuksia. Evästeiden tallentaminen voidaan estää selaimen asetuksissa.

10 Tietoturva

Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta. Ylläpitäjä järjestää Palvelun tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja tehokkaasti, sekä pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä. Palvelussa käsiteltävät tunnistetiedot välitetään aina vahvaa salausta käyttäen.

11 Käyttöehtojen voimassaolo ja muuttaminen

Käyttöehdot ovat voimassa toistaiseksi. Ylläpitäjällä on oikeus tarkistaa Käyttöehtoja. Käyttöehtojen muuttuessa Käyttäjän tulee hyväksyä Käyttöehdot uudelleen.

12 Palvelun päättäminen

Palvelun Ylläpitäjällä on oikeus päättää Palvelun tuottaminen kokonaisuudessaan tai osin. Ylläpitäjä voi sulkea tai keskeyttää Palvelun, jos on syytä epäillä Palvelun tietoturvallisuuden olevan uhattuna tai jos on syytä epäillä, että Palvelu ei ole toimivuudeltaan edellytetyn mukainen.

Ylläpitäjä ei ole velvollinen korvaamaan Palvelun käytön tai tuottamisen päättämisestä mahdollisesti aiheutuvia vahinkoja Käyttäjälle tai muille tahoille.

Käyttäjällä on oikeus päättää Palvelun käyttäminen milloin tahansa ilman syytä. Käyttäjä voi lopettaa Palvelun käytön ilmoittamalla tästä kohdassa 14 mainittuun sähköpostiin tai muulla Ylläpitäjän edellyttämällä tavalla. Palvelun käyttö katsotaan lopetetuksi, kun Käyttäjä pyytää tilinsä sulkemista. Käyttöehdot sitovat Käyttäjää kaikissa tapauksissa niin kauan kuin Käyttäjä käyttää Palvelua sekä soveltuvin osin kuten kohdan 13 osalta tämän jälkeenkin.

13 Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Käyttöehtoihin ja Palveluun sovelletaan Suomen lakia.

Käyttöehtoihin perustuvat tai Käyttöehtojen tarkoittamaan Palveluun, palvelukohtaisiin ehtoihin sekä Palvelusta mahdollisesti tehtyyn sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti Palvelun Ylläpitäjän ja/tai Palvelintarjoajien ja/tai Kolmansien Osapuolten ja Käyttäjän välisin neuvotteluin. Erimielisyydet ratkaistaan lopullisesti yleisessä tuomioistuimessa, ensiasteena vastaajan kotipaikan käräjäoikeus.

14 Lisätiedot

Lisätietoja Palvelusta ja sen käytöstä voit tiedustella sivulta: https://miunpalvelut.fi/palaute