Tietosuoja

Palveluun rekisteröityneistä käyttäjistä muodostuu henkilötietolain mukainen henkilörekisteri. Rekisterinpitäjänä toimii Meidän IT ja talous Oy. Henkilötietolain mukaiset tarkastusoikeuspyynnöt ja tiedon korjaamista koskevat pyynnöt osoitetaan rekisteriselosteessa osoitetulle taholle.
 
Käyttäjien henkilötietoja käsitellessään Meidän IT ja talous Oy noudattaa henkilötietolakia, sähköisen viestinnän tietosuojalakia sekä muuta tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä ja hyvää tiedonkäsittelytapaa. Vastaa siitä, että palvelun palveluja käytettäessä eri rekistereihin tallentuvia tietoja käytetään vain asianomaisen palvelun ylläpidon kannalta tarpeellisessa toiminnassa. 
 
Palvelun käyttöä koskevia tietoja voidaan käyttää tunnistamattomina mm. tilastollisiin tarkoituksiin.
Tietojen luovuttamiseen rekisteristä sovelletaan lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999) ja henkilötietolakia (523/1999).
 
Palvelun kautta asioinnin tietoja käsittelevien maakunnan kuntatoimijoiden ja kolmansien osapuolien rekistereiden osalta kyselyt ja pyynnöt osoitetaan suoraan rekisterinpitäjille. Lue tarkemmin oman kuntasi tietosuojasta kunnan omilta sivuilta: