Sosiaali- ja terveyspalvelut

Sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvät sähköiset palvelut. Varaa aikoja, hae palveluiden käyttäjäksi, ilmoittaudu vapaaehtoistoimintaan, hae toimeentulotukea tai käytä Medinetiä. .

Ilmoitukset ja hakemukset

Hakemus ikääntyvien palveluihin

Hakemus omaishoidon tuesta

Hakemus vammaispalveluihin

Huoli-ilmoitus

Yhteydenotto tehdään tilanteissa, jossa lapsiperheellä on huolta omasta tilanteestaan tai viranomaiselle on tullut tietoon lapsiperheellä oleva sosiaalipalveluiden tarve. Näitä tilanteita voi olla esimerkiksi vanhemman uupumus, päihteiden käyttö, tarve vanhemmuuden tuelle tai haasteet lapsen käytöksessä. Yhteydenotto tehdään yhteistyössä asiakkaan kanssa. Yhteydenoton perusteella tehdään yhteistyössä asiakkaan kanssa palvelutarpeen arviointi, jossa mietitään sopivia tukimuotoja perheelle.

Ilmoittautuminen vapaaehtoistoimijaksi ja vapaaehtoistoimintaan

Otamme seuraavan kerran hakemuksia vastaan huhtikuussa 2019.

Kanta-palvelu

Kanta on Kansallinen Terveysarkisto, joka koostuu sähköisestä reseptistä, Lääketietokannasta, Omakannasta ja Potilastiedon arkistosta.

Laboratorion ajanvaraus

Medinet-omahoitopalvelu

Palvelusetelituottajaksi ja kotipalveluiden tukipalvelurekisteriin hakeutuminen

Röntgenin ajanvaraus

Siun sote, avoimet työpaikat

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakaspalaute

Voit antaa vapaamuotoista palautetta Siun soten palveluista ja toiminnasta. Hyödynnämme palautettasi toimintamme jatkuvassa parantamisessa. Jätä yhteystietosi, jos haluat, että vastaamme palautteeseesi.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluun tai kohteluun liittyvä muistutus

Sosiaalihuollon laatuun tai siihen liittyvään kohteluunsa tyytymättömällä asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus sosiaalihuollon toimintayksikön vastuuhenkilölle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle. Jos asiakas ei sairauden, henkisen toimintakyvyn vajavuuden tai muun vastaavan syyn vuoksi kykene itse tekemään muistutusta tai jos hän on kuollut, muistutuksen voi tehdä hänen laillinen edustajansa, omaisensa tai muu läheisensä. (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 22.9.2000/812, 23 §).

Terveyden- ja sairaanhoitoonsa tai siihen liittyvään kohteluunsa tyytymättömällä potilaalla on oikeus tehdä muistutus terveydenhuollon toimintayksikössä terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle. Jos potilas ei sairauden, henkisen toimintakyvyn vajavuuden tai muun vastaavan syyn vuoksi kykene itse tekemään muistutusta tai jos hän on kuollut, muistutuksen voi tehdä hänen laillinen edustajansa, omaisensa tai muu läheisensä. (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 17.8.1992/785, 10 §).

Terveyskeskuksen ajanvaraus

Toimeentulotukihakemus

Täydentävä tai ehkäisevä toimeentulotuki

Jos sinulla on sellaisia erityisiä menoja, joita perustoimeentulotuki ei kata, kunnan sosiaalitoimisto voi myöntää täydentävää toimeentulotukea tai ehkäisevää toimeentulotukea harkintansa ja voimassa olevan ohjeistuksen mukaisesti.