Täyttöohjeet Siun sote

 

Ohje sidonnaisuusilmoituksen täyttämiseksi
    
SIDONNAISUUDET

 

Kuntalain (410/2015) mukaan 1.6.2017 alkaen Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän eli Siun sote kuntayhtymän tiettyjen luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi.

Kuntayhtymän on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Henkilötietoja käsitellään kuntalain 84 §:n perusteella.

Jos sidonnaisuustiedoissanne tapahtuu muutoksia, niistä tulee ilmoittaa viivytyksettä rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle tarkastuspäällikkö Leena Timoselle.

Siun sote-kuntayhtymän sidonnaisuusrekisteriseloste on nähtävissä Siun soten nettisivulla osoitteessa http://www.siunsote.fi/sidonnaisuudet.

 

Huomioikaa sidonnaisuusilmoituslomaketta täyttäessänne seuraavaa

Henkilötiedot

Nimi

Sukunimi Etunimi

 

Sähköposti

Pyydämme Teitä ilmoittamaan sähköpostiosoitteena kuntapäätteiset sähköpostitilinne (esim. @ jns.fi, @nurmes.fi) (jollakin henkilöllä voi olla esimerkiksi siunsote.fi -loppuinen osoite, jota voi myös käyttää).

 

Puolue

Vain luottamushenkilöt ilmoittavat puoluetietonsa.

Kirjoitusmuoto lyhenteenä (SDP, KESK, KOK, VIHR, VAS, PS, KD ).

 

Luottamustehtävä

Siun soten luottamustoimielimistä ja -tehtävistä (roolit) on valittavissa vain ne toimielimet ja tehtävät, joilla kuntalain 84 §:n mukaan on ilmoitusvelvollisuus. Alasvetovalikosta pääsette hakemaan itseänne koskevan toimielimen(t) ja -tehtävän(t/roolit).

 

ILMOITUSVELVOLLISIA OVAT

 

·         hallituksen jäsenet ja varajäsenet

·         valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat

·         lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

·         hallituksen ja lautakuntien esittelijät ja esittelijöiden varahenkilöt.

 

Ilmoitusvelvollisuus koskee ainoastaan asianomaisen luottamushenkilön tai viranhaltijan omia sidonnaisuuksia. Velvollisuus ei siten koske läheisten henkilöiden jäsenyyksiä tai omistuksia.

 

                         Huom! Myös se, ettei sidonnaisuuksia ei ole, on ilmoitettava.

 

ILMOITETTAVIA SIDONNAISUUKSIA

 

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä 

(yhteisön nimi, toimiala, tehtävä)

Elinkeinotoiminnalla tarkoitetaan tässä yhteydessä liike- ja ammattitoimintaa. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvat yrityksen tai muun yhteisön johtotehtävät eli ainakin toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan tehtävät. Luottamustoimilla tarkoitetaan yhteisön tai yrityksen toimielinten jäsenyyttä eli keskeisimmin yrityksen hallituksen, hallintoneuvoston tai niihin rinnastettavan toimielimen jäsenyyttä.

 

Esimerkiksi

·         kaupungin tai kunnan tytär- ja osakkuusyhteisöjen johtotehtävät tai luottamustoimet

·         muiden yritysten tai yhteisöjen (esimerkiksi oy, ky, ay, osuuskunta, valtionyhtiöt)   

          johtotehtävät tai luottamustoimet

 

Toiminimi -muotoisen yrityksen osalta mahdollinen sidonnaisuus tulee ilmoittaa kohdassa Muut sidonnaisuudet.

 

Merkittävä varallisuus

Tulkintaohjeena voidaan pitää varallisuuden liittymistä elinkeinotoimintaan tai sijoitustoimintaan, joten esimerkiksi pelkästään oman asunnon osakkeenomistus ei kuulu ilmoitusvelvollisuuden piiriin. Lähtökohtaisesti merkitystä voi olla sellaisella kiinteistöjen omistuksilla, jotka sijaitsevat omassa kunnassa tai sellaisella alueella, johon päätöksenteko kohdistuu.

 

Esimerkiksi

·         kiinteistö kuten maa-alue, rakennukset, maatila, joista on ilmoitettava myös osoite

          (tavanomaisen asunnon, kesämökin, yksittäisen sijoitusasunnon

          omistamista ei tässä yhteydessä pidetä merkittävänä varallisuutena eli ei siis kuulu

          ilmoitusvelvollisuuden piiriin.)

 

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa

Myös henkilön yhdistys- ja säätiötoiminnalla voi olla merkitystä kuntayhtymän päätöksenteon puolueettomuuden arvioinnissa. Ilmoitusvelvollisuus koskisi niitä tietoja, jolla voidaan objektiivisesti arvioiden voivan olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävien hoitamisessa.

 

Esimerkiksi

·         etujärjestöjen luottamustehtävät (ammatilliset etujärjestöt, elinkeinoelämän järjestöt,

          Suomen Kuntaliitto)

·         kaupungin, kunnan ja muiden ulkopuolisten tahojen luottamustehtävät.

·         yhdistyksen johtotehtävät (hallitus, toiminnanjohtaja), mutta yhdistyksen jäsenyys ei   

          ole ilmoitettava tieto.

·         säätiön johtotehtävät (hallitus, toiminnanjohtaja).

 

              Ongelmatilanteissa voit olla yhteydessä

              tarkastuspäällikkö Leena Timoseen, puh: 013 330 4522, leena.timonen@siunsote.fi