Outokumpu täyttöohjeet


Outokummun kaupungin tarkastuslautakunta 16.5.2017 (§ 38):


Ohje sidonnaisuuksien ilmoittamiseen
    
Kuntalain (410/2015) mukaan 1.6.2017 alkaen tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksistaan. Sidonnaisuudella tarkoitetaan sellaista seikkaa, joka saattaa muodostaa mahdollisen eturistiriidan luottamustehtävää tai virkaa hoidettaessa.

    Outokummussa ilmoitusvelvollisia ovat:
    - Valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
    - Kaupunginhallituksen puheenjohtajat sekä jäsenet ja varajäsenet
    - Kaupunginhallituksen elinvoima- ja omistajaohjausjaoston puheenjohtajat sekä jäsenet ja varajäsenet  
    - Kaikkien lautakuntien ja jaostojen puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat
    - Kaupunkirakennelautakunnan sekä rakennus- ja ympäristöjaoston kaikki jäsenet ja varajäsenet
    - Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
    - Vaalilautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
    - Kaikki esittelyvastuussa olevat viranhaltijat mukaan lukien keskusvaalilautakunnan ja vaalilautakunnan esittelijät

Mitä on ilmoitettava?
    
Luottamushenkilön tai viranhaltijan tulee ilmoittaa sellaisista sidonnaisuuksista, jotka voivat vaarantaa objektiivisen arvioinnin päätöksenteossa luottamus- tai virkatehtävissä. Tarkastuslautakunta ei voi julkaista rekisterissä sellaisia sidonnaisuusilmoituksia, jotka eivät lain mukaan ole ilmoitettavia sidonnaisuuksia. Tarvittaessa tarkastuslautakunta voi pyytää ilmoittajaa tekemään muutoksia omaan sidonnaisuusilmoitukseensa.

    Seuraavat sidonnaisuudet on ilmoitettava:
    
    1. Johtotehtävät ja luottamustoimet elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä

    Elinkeinotoiminnalla tarkoitetaan tässä yhteydessä liike- ja ammattitoimintaa. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvat yrityksen tai muun yhteisön johtotehtävät ja luottamustoimet:
    - toimitusjohtaja
    - varatoimitusjohtaja
    - hallituksen jäsenyys
    - hallitukseen rinnastettavan toimielimen jäsenyys

    Viranhaltijan on lisäksi ilmoitettava kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 18 §:n nojalla sivutoimistaan.

    2. Merkittävä varallisuus ja muut sidonnaisuudet
    
    Merkittävän varallisuuden tai muun mahdollisen sidonnaisuuden muodostavat:
    
    - Sellaiset kiinteistöjen osakkeiden omistukset, jotka liittyvät elinkeinotoimintaan tai sijoitustoimintaan, ja joilla voi olla vaikutusta päätöksentekoon.

    - Kiinteistön omistus, mikäli kiinteistö sijaitsee omassa kunnassa tai sellaisella alueella, johon päätöksenteko kohdistuu.

    - Maan ja metsän omistus omassa kunnassa, kun sillä voi olla vaikutusta päätöksentekoon.

    - Kiinteistöyhtiöiden osakkeiden omistus, kun sillä voi olla vaikutusta päätöksentekoon.

    - Muiden osakkeiden omistus, kun sillä voi olla vaikutusta päätöksentekoon.

    - Ammattiin liittyvät osakkuudet ja omistukset, kun sillä voi olla vaikutusta päätöksentekoon.

    - Elinkeinotoimintaan liittyvä velka, kun sillä voi olla vaikutusta päätöksentekoon.

    - Kolmannen tahon puolesta annettu sitoumus, esimerkiksi takaus tai vakuus, joka voi vaikuttaa objektiiviseen päätöksentekoon.

    - Henkilön yhdistys- ja säätiötoiminta hallitusjäsenyyksien / muun vastaavan aseman osalta, kun se voi vaikuttaa objektiiviseen päätöksentekoon.

    Ilmoitusvelvollisuus ei koske:
    - Ilmoitusvelvollisen läheisten henkilöiden jäsenyyksiä tai omistuksia. Päätöksenteossa tulee kuitenkin muistaa jääviyssäännöt.
    - Pelkästään oman asunnon osakkeenomistusta.