Nurmes täyttöohjeet

 

Kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Mahdollisista muutoksista on tehtävä korjausilmoitus.

Ilmoittajan vastuulla on ilmoittaa tiedot oikein, ilmoituksen käsittelijä hyväksyy julkaistavan materiaalin ja tarkastuslautakunnan velvollisuus on vain katsoa, että ilmoitukset tulee tehtyä varsinaiseen sisältöön puuttumatta.

Kuntalain 84 §:n mukainen ilmoitusvelvollisuus on seuraavilla:

- kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
- kaupunginhallituksen jäsenet ja varajäsenet
- henkilöstöjaoston jäsenet ja varajäsenet
- kaupunkirakennelautakunnan jäsenet ja varajäsenet
- lupajaoston jäsenet ja varajäsenet
- tiejaoston jäsenet ja varajäsenet
- muiden lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat
- kaupunginjohtaja
- lautakuntien esittelijät

Huom! Myös se, ettei sidonnaisuuksia ei ole, on ilmoitettava.

 

Strategian mukainen sidonnaisuustietojen ilmoittaminen:

Nurmeksen kaupungin strategiassa on päätetty julkaista kaikkien luottamushenkilöiden ja johtavien viranhaltijoiden sidonnaisuudet. Näiden ns. vapaaehtoisten ilmoitusten (muut kuin 84 §:n mukaiset) tekeminen ja julkaisu perustuvat luottamushenkilön tai viranhaltijan suostumukseen. Vapaaehtoiset ilmoitukset tehdään samaan järjestelmään.

NuVa-kuntayhtymä

Myös NuVa-kuntayhtymän toimielinten sidonnaisuudet ilmoitetaan Nurmeksen kaupungin rekisterissä ja julkaistaan Nurmeksen kaupungin kotisivuilla.

 

Ongelmia järjestelmän kanssa?

Ota yhteys

- Anne Korhonen, puh. 040 104 5007, anne.korhonen@nurmes.fi

- Tanja Saarelainen, puh. 040 104 5010, tanja.saarelainen@nurmes.fi