Sidonnaisuusilmoitus on tehtävä johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan (liittyy elinkeinotoimintaan tai sijoitustoimintaan) sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Ilmoitusvelvollisia luottamushenkilöitä ovat:
- valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
- kunnanhallituksen puheenjohtajat ja -jäsenet
- lautakunnan puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat (myös keskusvaalilautakunta)
- maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamia tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenet (elinympäristölautakunta ja sen lupajaos) - velvollisuus koskee myös toimielinten varajäseniä

Viranhaltijoista ilmoitusvelvollisia ovat:
- kunnanjohtaja
- kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijät

Ilmoitus sidonnaisuuksista (myös ettei sidonnaisuuksia ole) on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset. Ilmoitusvelvollisuuden noudattamista valvoo tarkastuslautakunta, joka saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Kunta pitää sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot poistetaan rekisteristä ja tietoverkosta.