JOENSUUN KAUPUNGILTA AVUSTUSTA SAANEIDEN YHTEISÖJEN KIRJANPITOA JA AVUSTUKSEN KÄYTÖN VALVONTAA KOSKEVAT YLEISET OHJEET
 
 
 1. Avustuksen saajan on pidettävä kirjanpitoa kirjanpitolain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten edellyttämällä tavalla. Avustuksen saajan on järjestettävä tilintarkastus tilintarkastuslain edellyttämällä tavalla.
 2. Yhteisön on kirjattava kaupungin kunakin vuonna myöntämä avustus kokonaisuudessaan myöntämisvuoden tuloksi yhteisön kirjanpidossa. Kirjanpito on järjestettävä siten, että avustuksen käyttöä voidaan kirjanpidosta seurata.
 3. Avustuksen saajan tulee antaa avustuksen myöntäneelle toimielimelle tai viranhaltijalle niiden tarpeelliseksi katsomat tiedot avustushakemusten käsittelyä, avustuksen myöntämistä ja käytön valvontaa varten. Tilikauden päätyttyä avustuksen saajan tulee toimittaa avustuksen myöntäneelle viranomaiselle toimintakertomus, tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus.
 4. Avustuksen myöntävällä kaupungin viranomaisella sekä kaupungin sisäisellä tarkastuksella on oikeus tarkastaa avustuksen saajan varainkäyttö ja siihen liittyvät asiakirjat avustusehtojen noudattamisen selvittämiseksi.
 5. Avustuksia myönnetään yleisavustuksina sekä kohdeavustuksina. Avustus on käytettävä siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. Yhteisö voi saada avustusta samaan käyttötarkoitukseen vain yhdeltä kaupungin toimielimeltä tai viranhaltijalta.
 6. Avustusmäärärahat voidaan vaatia palautettavaksi, jos avustuksen käytölle asetettuja ehtoja ei noudateta tai avustuksen saaja on antanut kaupungille virheellisiä tietoja tai muuten johtanut kaupunkia harhaan avustusta hakiessaan. Avustuksen saaja on velvollinen välittömästi ilmoittamaan kaupungille sellaisesta seikasta, joka saattaa vaikuttaa avustuksen myöntämistä koskevaan päätökseen.
 7. Vastuu avustuksen käytön valvonnasta on avustuksen myöntäneellä viranomaisella.
 8. Ohjeet tulevat voimaan 1.1.2010. Tällä ohjeella kumotaan kaupunginhallituksen 14.1.1980 hyväksymät Joensuun kaupungilta avustusta saaneiden yhteisöjen tilinpitoa ja avustuksen käytöstä annettavia selvityksiä koskevat yleiset ohjeet.
   
  Kaupunginhallitus 16.11.2009 § 684