Sosiaali- ja terveyspalvelut

Sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvät sähköiset palvelut. Varaa aikoja, hae palveluiden käyttäjäksi, ilmoittaudu vapaaehtoistoimintaan, hae toimeentulotukea tai käytä Medinetiä. Videoasiointipalvelu.

Ilmoitukset ja hakemukset

Hakemus ikääntyvien palveluihin

Hakemus omaishoidon tuesta

Hakemus opettajan työelämäjaksolle Siun soteen

Työelämäjaksolle haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen käsittelyaika on kolme viikkoa. Kun hakemus on käsitelty, lähetämme sähköpostitse vahvistuksen ja ohjeet työelämäjakson toteutumisesta.

Työelämäjaksolla Siun sotessa opettaja kehittää ja ylläpitää osaamistaan. Työelämäjaksolle voit hakea, kun oppilaitoksellasi on koulutusyhteistyösopimus Siun soten kanssa.

Työelämäjaksolla oleva opettaja ei ole palvelusuhteessa Siun soteen. Oppilaitos maksaa opettajan palkan ja vastaa tapaturmavakuuttamisesta sekä työterveyshuollosta. Siun sote ei peri korvauksia opettajan työelämäjaksolta.

Opettaja toimii toimintayksikön esimiehen työn johdon ja valvonnan alaisena. Esimies ja henkilöstö perehdyttävät ja opastavat opettajaa, millä pyritään takaamaan potilasturvallisuus ja työelämäjakson tavoitteiden täyttyminen.

Opettajaa koskevat samat salassapito- ja tietoturvaohjeet kuin Siun soten henkilökuntaa. Siun sote vastaa opettajan työturvallisuudesta siten kuin työturvallisuuslaissa on säädetty. Opettaja saa käyttöönsä suojavaatteet ja pukeutumistilat. Työelämäjaksolla opettajalla on mahdollisuus työpaikkaruokailuun Siun soten henkilökunnan ateriahinnalla.

Hakemus vammaispalveluihin

Huoli-ilmoitus

Jos olet huolissasi ihmisestä, joka ei mielestäsi pysty vastaamaan huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan, voit tehdä ilmoituksen asiasta oheisella lomakkeella. Huolta voi aiheuttaa esimerkiksi vanhuksen kotona pärjääminen tai yksin asuvan aikuisen elämänhallinnan ongelmat.

Ilmoituksen voi tehdä kuka tahansa, joka on huolestunut toisen henkilön elämäntilanteesta. Ilmoituksesi perusteella sosiaalipalvelujen ammattilaiset arvioivat avun tarpeen ja millaista apua henkilön tai perheen elämäntilanteeseen voidaan tarjota.

Ilmoittautuminen vapaaehtoistoimijaksi ja vapaaehtoistoimintaan

Otamme seuraavan kerran hakemuksia vastaan huhtikuussa 2019.

Kanta-palvelu

Kanta on Kansallinen Terveysarkisto, joka koostuu sähköisestä reseptistä, Lääketietokannasta, Omakannasta ja Potilastiedon arkistosta. Pohjois-Karjala liittyi mukaan palveluun toukokuun lopulla 2015.

Laboratorion ajanvaraus

Medinet

Laboratorio-, röntgen- ja Marevan vastaukset klo 14-16 puh. (013) 267 4322 tai sähköisesti omahoitopalvelu Medinetistä.

Omaolo

Omaolosta löydät sosiaali- ja terveyspalvelut yhdestä paikasta, nopeasti ja esteettömästi, ympäri vuorokauden -vaikka kotisohvalle! Omaolon antamat suositukset ovat aina henkilökohtaisia ja ne perustuvat ajantasaisimpaan tieteelliseen näyttöön.

Palvelusetelituottajaksi hakeutuminen

Röntgenin ajanvaraus

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakaspalaute

Voit antaa vapaamuotoista palautetta Siun soten palveluista ja toiminnasta. Hyödynnämme palautettasi toimintamme jatkuvassa parantamisessa. Jätä yhteystietosi, jos haluat, että vastaamme palautteeseesi.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluun tai kohteluun liittyvä muistutus

Sosiaalihuollon laatuun tai siihen liittyvään kohteluunsa tyytymättömällä asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus sosiaalihuollon toimintayksikön vastuuhenkilölle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle. Jos asiakas ei sairauden, henkisen toimintakyvyn vajavuuden tai muun vastaavan syyn vuoksi kykene itse tekemään muistutusta tai jos hän on kuollut, muistutuksen voi tehdä hänen laillinen edustajansa, omaisensa tai muu läheisensä. (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 22.9.2000/812, 23 §).

Terveyden- ja sairaanhoitoonsa tai siihen liittyvään kohteluunsa tyytymättömällä potilaalla on oikeus tehdä muistutus terveydenhuollon toimintayksikössä terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle. Jos potilas ei sairauden, henkisen toimintakyvyn vajavuuden tai muun vastaavan syyn vuoksi kykene itse tekemään muistutusta tai jos hän on kuollut, muistutuksen voi tehdä hänen laillinen edustajansa, omaisensa tai muu läheisensä. (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 17.8.1992/785, 10 §).

Terveyskeskuksen ajanvaraus

Tietopyynto potilasasiakirjoista

Toimeentulotukihakemus

Tukipalvelurekisteriin hakeutuminen

Täydentävä tai ehkäisevä toimeentulotuki

Jos sinulla on sellaisia erityisiä menoja, joita perustoimeentulotuki ei kata, kunnan sosiaalitoimisto voi myöntää täydentävää toimeentulotukea tai ehkäisevää toimeentulotukea harkintansa ja voimassa olevan ohjeistuksen mukaisesti.