Vaakuna
Joensuu

Aihe

search Created with Sketch.
window-close Created with Sketch.
 • Aloitteet ja palautteet
 • Asuminen ja ympäristö
 • Avustukset
 • Koulu ja päivähoito
 • Liikunta ja vapaa-aika
 • Nuoriso
 • Oikaisuvaatimukset
 • Riveria
 • Työllistämispalvelut
 • Yrittäjälle
 • Asumisoikeusasunnon saamista varten tarvitset järjestysnumeron. Hakemuksia otamme vastaan jatkuvasti.
  Asuminen ja ympäristö
 • Työllistämispalvelut
 • Mikäli maanalaisen säiliön nostaminen maasta on teknisesti vaikeaa tai siitä aiheutuu merkittävää vahinkoa muulle omaisuudelle, tulee ympäristönsuojeluviranomaiselta hakea kirjallisesti poikkeusta ympäristönsuojelumääräyksistä säiliön maahan jättämiseksi.
  Asuminen ja ympäristö
 • Tällä hakemuksella voit hakea hakkuutähteiden keräyslupaa kunnaltasi.
  Asuminen ja ympäristö
 • Kunta kerää ja käsittelee erilaisia henkilötietoja toteuttaessaan laissa säädettyjä tehtäviä ja tuottaessaan palveluja. Sinulla on oikeus saada nähtäväksi järjestelmiin tallennetut itseäsi koskevat henkilötiedot.
  Aloitteet ja palautteet
  Riveria
 • Ilmoituksen lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden varastoinnista sekä kompostin jälkikypsytyksestä aumassa tekee toiminnanharjoittaja, jonka tilalla lanta syntyy. Jos tila ottaa vastaan muualta lantaa tai orgaanisia lannoitevalmisteita, niin ilmoituksen tekee vastaanottaja.
  Asuminen ja ympäristö
 • Kotitarveotosta on tehtävä ilmoitus ympäristönsuojeluviranomaiselle silloin, kun on otettu tai on tarkoitus ottaa enemmän kuin 500 m3 maa-aineksia.
  Asuminen ja ympäristö
 • Jos epäilet tai havaitset, että kunnassa käsitellään henkilötietoja tietosuojasäännösten vastaisesti, pyydämme sinua ilmoittamaan havainnoistasi viipymättä. Ilmoituksesi perusteella voimme ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin tilanteen selvittämiseksi ja mahdollisten epäkohtien korjaamiseksi.
  Aloitteet ja palautteet
  Riveria
 • Liikunta ja vapaa-aika
 • Jos et pysty korjaamaan jätevesijärjestelmää määräikaan mennessä, voit hakea poikkeusluvalla jatkoaikaa järjestelmän korjaamiseksi. Poikkeus myönnetään enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Miunpalvelut.fi-palvelun käyttö on maksutonta.
  Asuminen ja ympäristö
 • Katulupaa haetaan 21 vrk ennen töiden aloittamista. Työt saa aloittaa, kun katulupa on käsitelty ja hyväksytty. Vuoto- yms. hätätöissä katulupaa on haettava viimeistään aloitusta seuraavana arkipäivänä. Tilapäisiä liikennejärjestelyjä tarvitaan kadulla tehtävien töiden yhteydessä ja tarvittaessa erikoiskuljetuksia varten.
  Yrittäjälle
  Asuminen ja ympäristö
 • Liikunta ja vapaa-aika
 • Liikunta ja vapaa-aika
 • Kulttuuriavustuksia voivat hakea avustusmuodosta riippuen rekisteröidyt yhdistykset, osuuskunnat jotka eivät toimi liiketaloudellisin perustein sekä yritykset.
  Avustukset
 • Kulttuuriavustus on tarkoitettu toimintaan joka edistää yhteisöllisyyttä, vahvistaa vapaaehtoistoimintaa tai aktiivista harrastustoimintaa, sekä lisää hyvinvointia ja kumppanuutta kuntalaisten keskuudessa.
  Avustukset
 • Maankäyttöluvat terassien sijoittamiseen.
  Yrittäjälle
  Asuminen ja ympäristö
 • A-mainostelineet, suurmainostaulut (1-5 m2), puistomainospaikat tapahtumille.
  Yrittäjälle
  Asuminen ja ympäristö
 • Maisematyölupa tarvitaan puiden kaatamiseen ja muihin maisemaa muuttaviin maanrakennustöihin asemakaava-alueilla ja rakennuskieltoalueilla.
  Asuminen ja ympäristö
 • Meluilmoitus tulee tehdä erityisen häiritsevää melua ja/tai tärinää aiheuttavasta toiminnasta tai tapahtumasta. Ilmoitus tulee tehdä esimerkiksi ulkoilmakonsertista ja moottoriurheilutapahtumasta.
  Asuminen ja ympäristö
 • Liikunta ja vapaa-aika
 • Nuoriso
 • Nuoriso
 • Jos katsot pysäköintivirhemaksua koskevan päätöksen tai maksuvaatimuksen taikka maksun korotuksen aiheettomaksi, sinulla on oikeus 30 päivän kuluessa esittää kirjallinen oikaisuvaatimus pysäköinninvalvojalle.
  Oikaisuvaatimukset
 • Palvelusetelituottajaksi voi hakeutua jatkuvasti. Miunpalvelujen kautta yhdellä hakeutumisella voi hakeutua tuottajaksi useampaan eri palveluun.
  Yrittäjälle
 • Tästä pääset tilaamaan pelastusviranomaiselle kuuluvia tarkastus-, lausunto-, ilmoittamis- tai koulutuspalveluja. Tilattavia palveluja voivat olla esimerkiksi rakennusvalvontaviranomaisen velvoittamat uudis- tai peruskorjauskohteiden käyttöönottotarkastukset, ylimääräiset palotarkastukset asuinrakennuksiin, yrityksiin tai laitoksiin, kirjalliset lausunnot rakennushankkeisiin, ilmoitukset kemikaalien säilytyksestä ja käytöstä, ilotulitteiden käytöstä muuna kuin uudenvuoden aikana, sekä ensiapu- ja alkusammutuskoulutukset
  Asuminen ja ympäristö
 • Rakennusvalvonnan sähköisen asiointipalvelun avulla voidaan tehdä tarvittavaa ennakko-ohjausta ja neuvontaa sähköisesti tai jättää lupahakemus liitteineen. Sähköinen asiointipalvelu parantaa rakennusvalvonnan saavutettavuutta aukioloajoista ja välimatkoista riippumatta. Suosittelemme palvelua käytettäväksi rakennusvalvonnan kanssa tapahtuvaan lupa-asiointiin jo neuvontavaiheesta lähtien. Olemme ottaneet sähköisen asiointipalvelun ePermit käyttöön tammikuussa 2019.
  Asuminen ja ympäristö
 • Tulenteosta on tehtävä ilmoitus pelastuslaitokselle, mikäli siitä syntyy merkittävää savua (pelastuslaki 8§). Muun muassa olkien ja hakkuujätteiden polttamisesta katsotaan syntyvän lain tarkoittama merkittävä savu.
  Asuminen ja ympäristö
 • Pysyvän putken, johdon, kaapelin tai muun laitteen, rakenteen tms. sijoittamisesta katu- tai muulle yleiselle alueelle tai sen ylä- tai alapuolelle.
  Yrittäjälle
  Asuminen ja ympäristö
 • Liikunta ja vapaa-aika
 • Tapahtuman järjestämiseen tarvitaan maanomistajan myöntämä tapahtumalupa. Tapahtumalupa tulee hakea hyvissä ajoin ennen tapahtumaa.
  Yrittäjälle
  Asuminen ja ympäristö
 • Liikunta ja vapaa-aika
 • Vapaaksi ilmoitettuja tontteja voit hakea ympäri vuoden. Erilliset tonttien hakuajat keskittyvät vuosittain pääasiassa syksylle ja keväälle. Katso ajantasaisin tonttitilanne karttapalvelusta.
  Asuminen ja ympäristö
 • Kotipalvelujen tukipalveluilla tarkoitetaan esimerkiksi ateria-, vaatehuolto-, siivous-, kylvetys-, ja saattajapalveluja sekä sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluja. Kotipalvelutuottajaksi voi ilmoittautua jatkuvasti.
  Yrittäjälle
 • Liikunta ja vapaa-aika
 • Vapautus vesijohtoon ja/tai viemäriverkostoon voidaan myöntää vesihuoltolain 10 §:n mukaisin perustein. Vapautushakemuksessa on oltava selvitys jätevesijärjestelmästä ja tutkimustulos talousveden laadusta.
  Asuminen ja ympäristö
 • Koulu ja päivähoito
 • Vesimittarin lukema on ilmoitettava toimittajalle vähintään kerran vuodessa. Lukeman perusteella tehdään tasauslasku ja uusi vuosikulutusarvio.
  Asuminen ja ympäristö
 • Koulu ja päivähoito
 • Voit hakea yksityistieavustusta, mikäli avustuksen saannin ehdot täyttyvät. Ehtona on, että tielle on perustettu yksityistielain (560/2018) mukainen tiekunta ja että tie on pysyvän asutuksen käyttämä tie.
  Asuminen ja ympäristö
  Avustukset
 • Ei hakutuloksia, tyhjennä hakukenttä.